Какъв изящен стил.
Заслушва се кълвачът.
Тояжка на слепец.