Седемнадесет мушици
край върбата
си играят на дъждец.